A Budatétényi Állatkórház Adatkezelési Tájékoztatója

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a DIAMOND-VET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató, Vállalkozás, Adatkezelő, Adatfeldolgozó) illetve a hozzá tartozó weboldal adatkezelését szabályozza:

www.budatetenyiallatkorhaz.hu

A DIAMOND-VET Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a budatetenyiallatkorhaz.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a személyes találkozáson illetve weboldalon, e-mailben történő adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


Az adatok kezelője a DIAMOND-VET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 


Székhelye:                  1224 Budapest, Zagyva utca 23.
Postai cím:                  1224 Budapest, Zagyva utca 23.

Telefonszám:               06-1-362-2643, 06-1-362-2709
E-mail:                        info@budatetenyiallatkorhaz.hu
Képviseli:                     Dr. Laczkó László

Adatvédelmi felelős:      Kecskeméti Anita
E-mail címe:                 info@budatetenyiallatkorhaz.hu
Telefonszáma:              06-1-362-2643, 06-1-362-2709

 

Adatrögzítés/kapcsolatfelvétel során minden esetben a rögzítjük a tulajdonos nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét valamint adatrögzítést végzünk az általa behozott állatról, mely adatok bekerülnek a céges nyilvántartásunkba.

Amennyiben a behozott állat beküldő állatorvostól érkezik, abban az esetben rögzítjük a beküldő állatorvos nevét, telefonszámát, e-mail címét is. 

A Hozzájáruló nyilatkozatban történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Adatkezelő az Állat/ok ellátása során az adminisztrációs kötelezettségeinek, ill. az Önnel kötendő szerződés (a szóbeli szerződés is szerződés!), valamint jogi kötelezettség (a 2012.évi CXXVII. tv. 43.§ alapján munkanapló vezetési kötelezettség, ill. áfás számla kiállítása esetén a számviteli- és adójogszabályokban foglaltak szerint) teljesítése céljából használja fel az adatokat.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Regisztrálóval fennálló hozzájárulási alapon történő adatkezelés céljának időtartama alatt kezeli, azaz amíg a Regisztráló nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Regisztráló kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Az adatkezelés időtartama esetében irányadó a munkanaplóval kapcsolatos jogi szabályozásban rögzített követelmények, ill. az adójogszabályokban foglalt 8 év.

Az adatrögzítés során a Regisztrálók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Regisztráló jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

  • A Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
  • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 

A Regisztrálók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg az adatkezeléshez történő hozzájáruló lap kitöltésekor.

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Egyes esetekben a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, illetve szerződéses kötelezettségen alapulhat és a szerződés megkötésének előfeltétele.

Az Ön adatszolgáltatásának elmaradása bizonyos esetekben a szerződés megkötését, illetve teljesítését akadályozhatja vagy hiúsíthatja meg.  
Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeli a Regisztráló személyes adatait. 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, és annak pénzügyi, számviteli feladatokat ellátó Munkatársai, a betegellátással foglalkozó Állatorvosok valamint az általa igénybe vett Adatfeldolgozók és az Adatkezelő üzleti partnerei (továbbiakban Adatkezelők) jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.  

Az Adatkezelők a rögzített adatokat a Tulajdonosokról, állataikról nem adják ki más személynek.

Exterminatio vagy elhullás esetén az állat adatait még egy évig megőrizzük jogi, vagy biztosítói megkeresés esetére – majd végleges törlésre kerülnek.

A rögzített adatok szerverrel rendelkező belső hálózatra kapcsolt gépeken tekinthetők meg.

Az Ön adatai esetében adattovábbításra csak jogszabályban meghatározott esetekben kerül sor.

Amennyiben speciális szakvizsgálatra érkezik állat és a Tulajdonos saját személyében kéri a leletküldést, akkor részére illetve a beküldő állatorvos felé e-mailben is küldünk leleteket.

Az állami rendelkezéseknek megfelelően az elvégzett veszettség elleni védőoltások, mircochip beültetések, nemzetközi kisállat útlevél kiállítások adatai feltöltésre kerülnek az állami PetVetData online rendszerébe.

Évi egyszeri alkalommal a NÉBIH felé is lejelentjük a veszettségoltások adatait.

A személyesen behozott, talált, microchippel ellátott kutya/macska esetén az online állami PetVetData rendszerben megtalálható tulajdonos telefonszámát kiadjuk a megtalálónak. Esetenként tájékoztatjuk a talált kutya/macska legutóbbi veszettség elleni védőoltásának dátumáról, azonban más adatot NEM szolgáltatunk ki ebben az esetben SEM.

Az adatok feldolgozását az adatkezelő megbízásából adatfeldolgozók végzik.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Regisztrálókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Regisztráló kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
Rendelőintézetünkben kamera rendszer működik kizárólag vagyonvédelem céljából.
 Azokban a helységekben illetve olyan területeken van kamera, melyekben nagy értékű berendezéseket, gyógyszereket, vagyontárgyakat tartunk, illetve melyeken keresztül el lehet érni az átmeneti pénztárolásra, kábítószer tárolásra alkalmazott páncélszekrényeket.

A kamera rendszer, rögzítő egységgel ellátott, mely 1 hónapig őrzi meg a felvételeket. A rögzített kameraképek törlésének módja: egy hónap után a korábbi videók felülírásra és ezzel együtt törlésre kerülnek, így azzal az adatrögzítőnek nincs külön feladata.

A rögzített kameraképek tárolási helye: A Társaság telephelyén, elkülönített, zárt helyiségben lévő, védett, függetlenített tárolóeszközön.

A felvett anyagot kizárólag Hatóság (rendőrség) számára rögzítjük, hogy abban az esetben, ha illetéktelen személy eltulajdonított értéktárgyakat, eszközöket, gyógyszereket, stb., segítse a nyomozást, vagy egyértelmű bizonyítékkal szolgáljon az elkövető kilétét tekintve.

Cégünk nem végez közterületen megfigyelési tevékenységet!

A kamera rendszer létéről a bejáratokban figyelemfelhívó tábla tájékoztatja a belépni szándékozókat.

Cookie-k (sütik) kezelése

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását, ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Vállalkozásunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A cookie-k érvényessége korlátozott, nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

A felhasználó számára lehetővé teszi a könnyebb kommunikációt és interakciót honlapunkkal, valamint biztosítja a maximális böngészési élményt. Tájékoztatást ad a felhasználók oldalhasználati szokásairól, ami által hozzájárul a honlap fejlesztéséhez, működéséhez, funkcionalitásához.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

GoogleAdwords konverziókövetés használata

A „GoogleAdwords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása (1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy a GoogleAdwords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:

www.google.de/policies/privacy

 GoogleAnalytics alkalmazása

A GoogleAnalytics amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása, úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a

honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A GoogleAnalytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A DIAMOND-VET Kft. bővített, átfogó Adatvédelmi Tájékoztatója megtekinthető a Budatétényi Állatkórházon belül.